17 August 2012

ျဖစ္ျမဲဓမၼတာ အေျချပဳ တင္ျပမႈအႏုပညာ (သို႔မဟုတ္ ) ရာစုဂ်ီရို အိုစု၏ "ေႏြေႏွာင္းရက္က်န္" (၁)

" ရုပ္ရွင္အႏုပညာဆိုတာ ဇာတ္ဟန္ပါပါ အညႊန္းျပဳ စီစဥ္တင္ဆက္ျခင္းပဲ ၊ မေတာ္တဆ တိုင္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပ်က္တဲ့ ကိစၥမဟုတ္ဘူး"
ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ဒါရိုက္တာ ရာစုဂ်ီရို အိုစု (Yasujiro Ozu) ကဆိုပါသည္ ။ ကမၻာ့ရုပ္ရွင္သမိုင္းတြင္ ရာစုဂ်ီရို အိုစု၏ နာမည္သည္ မေပ်ာက္ပ်က္စေကာင္းေသာ မွတ္ေက်ာက္ပင္ျဖစ္၏ ။ ကမၻာ႔အေကာင္းဆံုး ရုပ္ရွင္စာရင္းမ်ား၊  စစ္တမ္းမ်ားတြင္ သူ၏ရုပ္ရွင္မ်ားသည္ ထိပ္ပိုင္းက်က်တြင္ပါဝင္စျမဲ ။ အခ်ိန္၊ ေခတ္ကာလ၊ စည္းစနစ္ေျပာင္းလဲျခင္း ဒဏ္ကို စိုးစဥ္းမွ်ပင္ အေရးမမူပဲ သူ႔ရုပ္ရွင္မ်ားသည္ ၾကည့္ရႈသူ၏ ခံစားမႈအာရံုကို ယေန႔ေခတ္ထိတိုင္ ဖမ္းစားႏိုင္စြမ္းဆဲျဖစ္သည္။

     ေဝဖန္ေရးဆရာမ်ားႏွင့္ ရုပ္ရွင္သမိုင္းျပဳစုသူမ်ားက အိုစုအား ဂ်ပန္အဆန္ဆံုး ဒါရိုက္တာအျဖစ္သတ္မွတ္ၾကပါသည္ ။ ဤသို႔ညႊန္းဆိုၾကေသာ ဂ်ပန္ဆန္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႔၏ မိသားစုသဘာဝကို အေသးစိတ္ျခယ္မႈန္းျပသတတ္ျခင္းပင္ျဖစ္၏ ။ သူ ရိုက္ကူးခဲ့သမွ် ဇာတ္ကားေပါင္း(၅၃) ကားတြင္ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မိသားစုတစ္စုႏွင့္ ထိုမိသားတစ္စုတြင္ျဖစ္ပ်က္ၾကေသာ အေကာင္းအဆိုး အျဖစ္အပ်က္မ်ား အေၾကာင္းသာျဖစ္ၾက၏ ။ သူ၏ေနာက္ပိုင္း ရုပ္ရွင္မ်ားတြင္မူ ဇာတ္ဆိုင္ရာအခင္းအက်င္းေလာကသည္ မိသားစုတစ္စုအတြင္းမွာပင္ ျပီးစီးသြား၏ ။ လူသားတို႔အမွန္တကယ္က်င္လည္ရာ အျပင္ေလာက ပတ္ဝန္းက်င္ထက္ ပို၍က်ဥ္းေျမာင္းသည္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ မိသားစုဝင္မ်ား အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေရးသည္သာ ဇာတ္အသြားျဖစ္လာခဲ့ကာ ၊ သူတင္ျပေဖာ္က်ဴးရာ ကမၻာ၏ အဆံုးသည္ အိမ္ဝင္းအျပင္ထက္ သာ၍မေက်ာ္တတ္ေပ ။

     သည့္အျပင္ အိုစုျပဆိုေသာ ဇာတ္ေကာင္မ်ားသည္ သာမာန္လက္လုပ္လက္စား လူလတ္တန္းစားမ်ားသာ အျဖစ္မ်ားျပီး ထိုသူတို႔၏တစ္ေန႔တာ လုပ္ေဆာင္ရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုသာ အေျခခံ၍ ဇာတ္ကိုတည္ျခင္းလည္း ျဖစ္၏ ။ ထိုသူမ်ား မိသားစုအျပင္ျဖစ္သည့္ က်င္လည္ရာ ေနရာႏွစ္႒ာနသာ အဆံုးျဖစ္ျမဲ ။ ပညာေရး စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ အလုပ္ရံုးခန္းမ်ား ။ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား အေနျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္းကို ဒုတိယအိပ္ယာဟု သတ္မွတ္တတ္ၾကျပီး ထိုမွတစ္ဖန္ ၾကီးရင့္က်င္လည္ရာ အလုပ္ရံုးခန္းစသည့္ကို တတိယအိမ္အျဖစ္ မွတ္ယူတတ္ၾကသည္ျဖစ္ရာ ၊ အိုစု၏ ဇာတ္ေကာင္မ်ားသည္ ေနအိမ္ ၊ ေက်ာင္းစာသင္ခန္း ႏွင့္ အလုပ္ရံုးခန္းမ်ားအတြင္းတြင္သာ ဝဲလွည့္က်င္လည္ၾကရေတာ့သည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ သာမာန္အားျဖင့္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲရလွ်င္ အိုစု၏ ရုပ္ရွင္မ်ားသည္ မိသားစုဒရမ္မာ ဇာတ္လမ္းမ်ားပင္ျဖစ္ၾက၏ ။

     ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဒရမ္မာကို ဖန္တီးရန္ ဇာတ္လမ္းအတက္သေဘာအရ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုခု ျဖစ္ရန္ (သို႔မဟုတ္) ပ်က္ရန္ လိုပါသည္ ။ သို႔ရာတြင္ မိသားတစ္စုအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ရန္အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ မ်ားစြာမရွိလွ ။ အရြယ္ေရာက္သည့္ သားသမီးမ်ား အိမ္ေထာင္ခြဲျခင္း ၊ မိဘမ်ား အေနျဖင့္ သား သမီးတစ္ဦးဦးဆီ သြားေရာက္ေနရန္ ၾကရျခင္း ၊ မိအို ဖအိုမ်ား ေသဆံုးျခင္း ။ အထက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ အိုစု၏ ရုပ္ရွင္မ်ားတြင္အေတြ႔ရ အမ်ားဆံုးေသာ အိမ္တြင္းေရး ကိစၥမ်ားျဖစ္၏ ။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထည္းက်န္ရစ္ေသာ မိအို ၊ ဖအိုမ်ား ထိုင္ေနေသာပံုရိပ္သည္ပင္ အိုစု႔ရုပ္ရွင္မ်ား၏ သရုပ္ဟန္စံပင္ျဖစ္၏ ။ သည္တြင္ အိုစု၏ ေလာကအျမင္အရ က်န္ရစ္သူတို႔သည္ ဘဝကို မခါးသီးၾက ၊ အေၾကာင္းမွာ သည္ကိစၥမ်ားသည္ပင္ လူ႔ဘဝျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔တစ္ေတြေကာင္းေကာင္းၾကီး သိၾက၏ ၊ သို႔တိုင္ တစ္စံုတစ္ရာကို ဆြဲႏႈတ္ခံၾကရသလို (မည္သည့္အခါမွ် ယခင္လိုျပန္၍ မရႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အတြက္ ) လက္လႊတ္ဆံုးရႈံးမႈအတြက္ ေၾကကြဲမႈကို ေရွာင္လြဲမရလက္ခံၾကရ၏ ။ သူတို႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ ၊ သူတို႔အျပဳမူမ်ား၏ သားေကာင္မ်ားမဟုတ္ၾက ၊ သူတို႔သည္ ျဖစ္တတ္ပ်က္တတ္ျမဲ ဘဝဝယ္အသားက်ရင္လည္ရာ လူသားမ်ားပင္ျဖစ္ၾကရာ ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခင္ဗ်ားတို႔လိုပင္ လူသားဆန္သည့္ ေၾကကြဲဝမ္းနည္းမႈမ်ားကို သာမန္ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ ကိစၥမ်ားအျဖစ္  လက္ခံၾကရ၏ ။

     ဆက္လက္၍ေဝဖန္ေရးဆိုင္ရာေကာက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္ျပီးထင္ျပခ်င္ပါသည္ ။ ေဝဖန္ေရးဆိုင္ရာအျမင္တြင္ သရုပ္မွန္ျခင္း (Realism) ကိုလက္ခံထားသည္မွာ  လူသားတို႔ က်င္လည္ရာ ေလာကကိုသရုပ္ေဖာ္ျခင္း ၊ လူသားအခ်င္းခ်င္း ဝတၱရားအရျဖစ္ေစ စိတၱေဗဒအရျဖစ္ေစ ဆက္ဆံေပါင္းသင္းမႈ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို သရုပ္ေဖာ္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္၏ လူသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ သက္ေရာက္မႈကို သရုပ္ေဖာ္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္ ။ အိုစု၏ရုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ယင္းသရုပ္မွန္ျခင္းကို ေသြဖယ္သည္ဟုမဆိုႏိုင္သည့္တိုင္ သူ၏တင္ျပခ်က္မ်ားမွာ ေလာကတြင္ လူတို႔ စိတ္ေသာကေရာက္ရျခင္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ဆိုေသာ အခ်က္ထက္ ၊ လူသားအျဖစ္ျဖစ္တည္ေနရျခင္းေၾကာင့္သာ ဟူေသာအခ်က္ကို အသားေပးခဲ့သည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အိုစု၏ရုပ္ရွင္မ်ားတြင္ သရုပ္မွန္ျခင္းသက္သက္သာမက ထို႔ထက္ေက်ာ္လြန္၍သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစ၏ ။ ထို႔အျပင္အထက္က တင္ျပခဲ့သလို သူ၏ရုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ဇာတ္လမ္းဆင္မႈသေဘာမွာ အင္မတန္နည္းလွ၏ ။ ၾကည့္ရႈသူအတြက္ အထူးတျခားျဖစ္ေစေသာ ဇာတ္ကြက္အလွည့္အေျပာင္းဟူ၍လည္း မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္၏ ။ သူ၏ေနာက္ပိုင္း ရုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ဇာတ္အသြားသည္ တစ္ကားႏွင့္တစ္ကား သိပ္မကြဲျပားေတာ့ပါ ။ ဇာတ္လမ္းသည္ သည္ဇာတ္လမ္းေက်ာရိုးပင္ျဖစ္လ်က္ကာ (ဇာတ္လမ္းကို ၾကည့္သူျဖစ္လွ်င္ ) ၊ တစ္ဇာတ္ထဲကိုပဲ ထပ္ကာထပ္ကာရိုက္ျပေနသကဲ့သို႔ ထင္ျမင္ႏိုင္၏ ။ ဒါ့အျပင္ ဇာတ္ကား၏အမည္မ်ားသည္ပင္ တစ္ကားႏွင့္တစ္ကားဆင္ဆင္ပင္ျဖစ္လာၾက၏ ။
    
     ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္မ်ားသာမက သူ၏ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ ဘဝတြင္လည္း အေျပာင္းအလဲဟူ၍ အင္မတန္ျဖစ္ခဲ၏ ။ ဇာတ္ပါ အေဖမ်ား ၊ အစ္ကိုမ်ား ၊ ေမာင္မ်ားသည္ အျမဲပင္ အလုပ္ရံုးခန္း (သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းစာသင္ခန္းမ်ားထဲတြင္ ထိုင္ရင္း ၊ ထိုေနရာမ်ားႏွင့္နီးရာ ေကာ္ဖီဆိုင္ အရက္ဘားစသည္တို႔၌ ထိုင္ရင္း ေတြ႕ရတတ္ျပီး ၊ မိခင္မ်ား ၊ အစ္မမ်ား ၊ ႏွမမ်ား စသည္တို႔မွာ အိမ္မွာေနလ်က္ အိမ္တြင္းအလုပ္မ်ားလုပ္ၾကရင္း ၊ တစ္ရံတစ္ခါ အမ်ိဳးသမီးမိတ္ေဆြမ်ားထံ သြားေရာက္လည္ပတ္ရင္း ၊ အိမ္လာလည္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို ဧည့္ခံရင္းေတြ႔ရတတ္ပါသည္ ။ သည့္ထက္ပိုေသာ ကိစၥမ်ားသည္ အိုစု႔ရုပ္ရွင္မ်ားတြင္ အင္မတန္ျဖစ္ခဲ၏ ။ ျမိဳ႕သို႔ရထားစီးသြားျခင္း ၊ အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ စက္ဘီးစီးျခင္း ၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း ၊ ဇာတ္ၾကည့္ျခင္း ၊ ငါးမွ်ားထြက္ျခင္း စသည့္ လူအမ်ားလုပ္တတ္ၾကေသာ သာမာန္အလုပ္မ်ားကိုလုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ကိုသာ ေတြ႔ၾကရေပမည္ ။

     ဒါ့အျပင္ ရုပ္ရွင္ေဗဒဆိုင္ရတြင္လည္း အိုစု၏ ရိုက္ခ်က္မ်ားသည္ အင္မတန္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသကဲ့သို႔ရွိ၏ ။ သူ၏ေနာက္ပိုင္းရုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ကင္မရာလႈပ္ရွားမႈသည္ မရွိသေလာက္ရွား၏ ။ ဇာတ္ေကာင္အေပၚ ကင္မရာခ်ိန္ေသာ ေထာင့္သည္လည္း ဘယ္ေတာ့မွမေျပာင္း ။ သူ႕ရုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ႏွစ္ေယာက္အျပန္အလွန္စကားေျပာခန္းမ်ိဳး၌ ပါဝင္သူႏွစ္ေယာက္သည္ frame တစ္ရပ္အတြင္းဝယ္ အမ်ားအားျဖင့္မရွိတတ္။ သူ၏ ဇာတ္ေကာင္မ်ားသည္ ကင္မရာကို မ်က္ႏွာမူျပီး တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္စကားေျပာၾက၏ ။ သို႔ေသာ္ ကင္မရာႏွင့္ မ်က္လံုးခ်င္းမဆံုေပ ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကာရိုက္တာမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မ်က္လံုးျခင္းမဆံု (Mismatched Eyeline) ဟုထင္လာရ၏ ။

Mismatched Eyeline

     သည့္အျပင္ အိုစု၏ ကင္မရာသည္ အေျခမွ ၃ ေပတိတိသာျမင့္၏ ။ အျမဲပင္ကင္မရာကို အနိမ့္တြင္ထားကာ မွန္ဘီလူးကို အေပၚဘက္သို႔ေမာ့ေစလွ်က္ ရိုက္ကူးရာ ၊ အိမ္တြင္းပရိေဘာဂမ်ားကို ျမင္သာေစလ်က္ ၊ ပါဝင္သည့္ ဇာတ္ေကာင္ကိုလည္း သာမန္အျမင္ထက္ (ကင္မရာအျမင့္ႏွင့္ လိုက္ေအာင္ညွိယူရိုက္ ေသာ ရုပ္ရွင္မ်ား) ပို၍ ထင္သာျမင္သာရွိလာေစသည္ ။

Ozu's Typical Low Angle Shoot
ဒါ့အျပင္ ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးရာတြင္ အျမဲလိုလိုေတြ႔ရတတ္သည္ ၁၈၀ ဒီဂရီစည္းမ်ဥ္းကိုေသြဖယ္ေသာ ရိုက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရတတ္ပါသည္ ။ ( ရုပ္ရွင္အေၾကာင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ဆက္လက္ တင္ျပသြားပါမည္။ )

     ရာစုဂ်ီရို အိုစုသည္ ပုဂၢိဳလ္အားျဖင့္ တင္စားေျပာဆိုတတ္သူျဖစ္ဟန္ ရွိ၏ ။ သူသည္ တစ္ဖန္ ပရိတ္သတ္ကို ေဆာ့ျမွဴကစားတတ္သူလည္းျဖစ္၏ ။ သူသည္သူဖန္တီးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိက်ေသာရွင္းျပခ်က္စသည္တို႔ကို ဘယ္ေသာအခါကမွ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ ။ သူသည္ ဖုံးကြယ္သိုဝွက္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဟန္ရွိျပီး ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းျဖင့္ သူ႕အႏုပညာဖန္တီးမႈတို႔ သနားသဖြယ္ ဟာလာဟင္းလင္းပြင့္ သိသာေစမွာကို စိုးရြံ႕ဟန္ရွိ၏ ။ သူမဆံုးခင္ က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတစ္ခုတြင္ ထိုသို႕ေျပာၾကားခဲ့၏ ။

က်ဳပ္အျမဲေျပာခဲ့သလို က်ဳပ္ဟာ တို႔ဖူးေရာင္းတဲ့သူလို တို႔ဖူးပဲလုပ္တယ္ ။ လူတစ္ေယာက္ဟာ ရုပ္ရွင္အမ်ိဳးအစားအမ်ားၾကီးကို ဖန္တီးဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ။ ဆိုေတာ့ကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုမွာထိုင္ျပီး တစ္ကမၻာလံုးက အစားအစာမ်ိဳးစံုကို ၾကိဳးစားျပီးစားမယ္ဆိုရင္ေတာင္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ေရာ၊ အရသာခံမႈအားျဖင့္ပါ ဆံုးရႈံးမွာပါ ။ ရုပ္ရွင္ရိုက္ရာမွာလည္း သည္သေဘာပဲ ။ က်ဳပ္ရုပ္ရွင္ေတြဟာ အားလံုးတူတယ္ ထင္ရေပမယ့္ တစ္ကားနဲ႔တစ္ကားမွာ မတူတဲ့ စိတ္ဝင္စားမႈ အေၾကာင္းအရာအရ ၊ အသစ္တစ္ခုခုကို က်ဳပ္တင္ျပႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးပမ္းခဲ့တယ္ ။ ျမင္သာေအာင္ေျပာရရင္ က်ဳပ္ဟာ ႏွင္းဆီတစ္ပြင့္ကိုပဲ ထပ္ကာထပ္ကာဆြဲေနတဲ့ ပန္းခ်ီဆရာတစ္ေယာက္လိုပဲ ။
___ (ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ ၊ ၁၉၆၂)
     ရာစုဂ်ီရို အိုစု၏ ရုပ္ရွင္မ်ားအနက္ အထင္ရွားဆံုးမွာ ၁၉၅၃ ခုနစ္က ရုိက္ကူးေသာ "တိုက်ိဳျမိဳ႕ ဇာတ္လမ္း" (Tokyo Story) ျဖစ္ပါသည္ ။ သို႕ေသာ္ ဆက္လက္၍ေဆြးေႏြးမည့္ ရုပ္ရွင္ကေတာ့ ၁၉၄၉ ခုနစ္က ရုိက္ကူးခဲ့ေသာ "ေႏြေႏွာင္းရက္က်န္" (Late Spring) ျဖစ္ပါသည္ ။ အိုစု၏ ရုပ္ရွင္မ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ေသာ အႏုပညာတင္ျပခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္ ။ ထို႔ျပင္ ေျပာခဲ့သလို ပရိတ္သတ္ရဲ့ အာရံုခံစားမႈကို ေလွာင္ေျပာင္ကစားတတ္သည္႔ အႏုပညာရွင္၏ လက္ရာမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္ ။ ( ဥပမာ ေျပာရလွ်င္ ပရိတ္သတ္ေမွ်ာ္လင့္သည္ ဇာတ္၏အေရးအၾကီးဆံုး အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ပိတ္ကားေပၚမွာ ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈ မျပဳျခင္း ) သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အိုစု၏ ရုပ္ရွင္မ်ားသည္ အခါခါအခ်ိန္ေပးလ်က္ အရသာခံကာ တစ္ခန္းခ်င္း တစ္ကြက္ျခင္းမလြတ္တမ္း ၾကည့္ရမယ့္ ဇာတ္ကားမ်ားျဖစ္ပါသည္ ။ ယင္းသို႕ အားစိုက္ထုတ္ပါက ဖန္တီးသူ အိုစုကိုယ္တိုင္ပင္ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ မေဖာ္ျပျခင္းငွာ မစြမ္းႏိုင္ခဲ့ေသာ ရုပ္ရွင္ပညာ၏ အဆံုးသတ္ေဘာင္မဲ့သည့္ ပဥၥလက္အစြမ္းကို ျမင္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းအာမခံႏိုင္ပါ၏ ။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည္)

ေအာင္ျဖိဳး